Naše služby

Posuzování vlivů na životní prostředí, poradenství v oblasti životního prostředí

 

1. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení odborné způsobilosti: č.j. 3041/460/OPV/93 z 30.3.1993, prodlouženo rozh. MŽP č.j. 46753/ENV/11 z 29.6.2011.

 • Vypracování oznámení, dokumentací, posudků podle  zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. v platném znění včetně zajištění  potřebných odborných studií (rozptylová, hluková, zdravotní rizika atd.)
 • Spolupráce s příslušnými správními orgány
 • Poradenství při plnění povinností v této oblasti

 

2. Poradenství  v oblasti ochrany životního prostředí -  ekologie

Vhodné pro provozovatele, kteří nemají zřízenu funkci ekolog, popř. tyto povinnosti vykonává pověřený pracovník jiného pracovního zařazení.

 • Ekologické audity – zjištění stavu plnění povinností v oblasti ochrany životního prostředí, návrhy na opatření
 • Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky)
 • Metodika při vedení předepsané dokumentace (průběžná evidence, roční hlášení  ISPOP).
 • Pomoc při zajištění periodických povinností.
 • Vypracování registru právních povinností
 • Činnosti pro přípravu k certifikaci dle EMS ISO 14000
 • Sledování platných právních předpisů v oblasti OŽP vztahujících se k činnosti odběratele, jejich aktualizace a informování objednatele o předpisech, které jsou relevantní pro jeho činnost.
 • Osobní konzultace externího ekologa s pověřeným zástupcem organizace buď ve sjednaných termínech nebo na vyžádání                 
 • Konzultace mailem, telefonicky
 • Sledování všech rozhodnutí příslušných orgánů v oblasti OŽP, které byly pro organizaci vydány, sledování plnění jejich požadavků a termínů.
 • Dohled nad dodržováním podmínek interních předpisů společnosti v oblasti OŽP.          
 • Příprava podkladů, formulářů, zavádění mechanismů pro pověřené pracovníky zajišťující operativní činnosti v oblasti OŽP, doporučení v oblasti OŽP, pomoc při výběru kooperujících firem atd.
 • Příprava konceptů korespondence v oblasti OŽP podle konkrétních požadavků (koncepty dopisů, formulace odpovědí na dopisy týkající se OŽP).
 • Podle požadavku připomínkování smluv (částí smluv) objednatele s jinými subjekty  v oblastech dotýkajících  se OŽP.
 • Podle požadavku objednatele účast při jednání s orgány státní správy a  s kontrolními orgány.
 • Provádění školení v oblasti OŽP – rozsah a charakter podle konkrétní potřeby objednatele. 

 

3. Chemické látky a směsi

Nakládání s chemickými látkami a směsmi podle platných předpisů, zejména:

 • Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH).
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.  907/2006 (CLP)
 • Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Okruhy činností:

 • Audit  plnění povinností + zavedení systému nakládání s chemickými látkami
 • Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi –  konkrétní činnosti
 • Vypracování bezpečnostních listů v platné verzi – bezpečnostní listy
 • Návrh štítků na chemické látky a směsi
 • Plnění ohlašovací povinnosti pro směsi
 • Školení v oblasti chemických látek a směsí
 • Zpracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými směsmi podle § 44a zákona 258/2000 Sb.
 • Činnost autorizované osoby dle § 44b zákona 258/2000 Sb. (jedy)

Související povinnosti:

 • Vyhodnocení objektu  na přítomnost nebezpečných látek dle zákona o prevenci závažných havárií (59/2006 Sb.) – prevence závažných havárií
 • Zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy

 

4. Odpady

Zajištění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů

 • Metodická pomoc při zajištění povinností při produkci a shromažďování odpadů (správné shromažďování, označování, zavedení průběžné evidence, zajištění požadovaných dokladů, zpracování ročního hlášení do ISPOP atd.)
 • Oblast nebezpečných odpadů (obaly, označování, identifikační listy nebezpečných odpadů atd.)
 • Zpracování provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady
 • Nakládání s obaly (hlášení pro EKO-KOM)

 

5. Voda – závadné látky

Zajištění činností podle vodního zákona (254/2001 Sb.) a souvisejících předpisů, zejména oblast závadných látek (§ 39 a další):

 • Metodika a doporučení pro zajištění vodoprávních požadavků pro manipulaci se závadnými látkami vč. aktuálnosti havarijního plánu – praktické nakládání se závadnými látkami na provoze
 • Vypracování havarijního plánu (vody) podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění

 

6. Ovzduší

Povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a souvisejících předpisů, zejména:

 • Vyhodnocení povinnosti provozovatele ve vztahu k emisním zdrojům
 • Zpracování žádostí o povolení emisního zdroje
 • Zpracování provozních řádů emisního zdroje
 • Zpracování ročních hlášení o provozu emisního zdroje (ISPOP)

 

7. Integrovaná prevence

Vypracování žádosti o integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění .

 • Porovnání zařízení objednatel  nejlepšími dostupnými technikami (BAT), pokud jsou pro příslušné zařízení k dispozici příslušné referenční dokumenty (BREF) nebo jejich návrhy.
 • Metodická pomoc při předkládání žádosti a řešení dalších požadavků orgánů činných v procesu schvalování žádosti až do vydání integrovaného povolení.
 • Účast při místním šetření žádosti v areálu žadatele (objednatele).
 • Metodická pomoc  - konzultace a poradenství formou upozornění na nedostatky v oblasti OŽP zjištěné v průběhu zpracování žádosti, spolu s doporučními na nápravu stavu.

 

8. Bezpečnost práce pro malé firmy

 • Poradenství a školení pro malé firmy do 25 zaměstnanců
 • Vypracování základních bezp. předpisů
 • Vyhledání rizik dle ZP
 • Vypracování regulativu OOPP
 • Návrh zařazení pracovišť do kategorií

Veškeré činnosti jsou vždy přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníka.

Ceny za dodávku prací se stanovují individuálně dle vzájemně odsouhlaseného rozsahu prací.

4. Odpady

Zajištění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů

 • Metodická pomoc při zajištění povinností při produkci a shromažďování odpadů (správné shromažďování, označování, zavedení průběžné evidence, zajištění požadovaných dokladů, zpracování ročního hlášení do ISPOP atd.)
 • Oblast nebezpečných odpadů (obaly, označování, identifikační listy nebezpečných odpadů atd.)
 • Zpracování provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady
 • Nakládání s obaly (hlášení pro EKO-KOM)

 

5. Voda – závadné látky

Zajištění činností podle vodního zákona (254/2001 Sb.) a souvisejících předpisů, zejména oblast závadných látek (§ 39 a další):

 • Metodika a doporučení pro zajištění vodoprávních požadavků pro manipulaci se závadnými látkami vč. aktuálnosti havarijního plánu – praktické nakládání se závadnými látkami na provoze
 • Vypracování havarijního plánu (vody) podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění

 

6. Ovzduší

Povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a souvisejících předpisů, zejména:

 • Vyhodnocení povinnosti provozovatele ve vztahu k emisním zdrojům
 • Zpracování žádostí o povolení emisního zdroje
 • Zpracování provozních řádů emisního zdroje
 • Zpracování ročních hlášení o provozu emisního zdroje (ISPOP)

 

7. Integrovaná prevence

Vypracování žádosti o integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění .

 • Porovnání zařízení objednatel  nejlepšími dostupnými technikami (BAT), pokud jsou pro příslušné zařízení k dispozici příslušné referenční dokumenty (BREF) nebo jejich návrhy.
 • Metodická pomoc při předkládání žádosti a řešení dalších požadavků orgánů činných v procesu schvalování žádosti až do vydání integrovaného povolení.
 • Účast při místním šetření žádosti v areálu žadatele (objednatele).
 • Metodická pomoc  - konzultace a poradenství formou upozornění na nedostatky v oblasti OŽP zjištěné v průběhu zpracování žádosti, spolu s doporučními na nápravu stavu.

 

8. Bezpečnost práce pro malé firmy

 • Poradenství a školení pro malé firmy do 25 zaměstnanců
 • Vypracování základních bezp. předpisů
 • Vyhledání rizik dle ZP
 • Vypracování regulativu OOPP
 • Návrh zařazení pracovišť do kategorií

Veškeré činnosti jsou vždy přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníka.

Ceny za dodávku prací se stanovují individuálně dle vzájemně odsouhlaseného rozsahu prací.